Zgłoś zachowanie niepożądane

Nie zgadzamy się na przemoc.

Doświadczyłaś_eś niewłaściwego, niepożądanego zachowania ze strony członkiń_ów stowarzyszenia? Zgłoś sprawę do Osoby Zaufania.

Pomoże. Wysłucha, i jeśli trzeba - zapewni interwencyjne wsparcie psychologiczne i prawne, pomoże zgłosić sprawę do organów ścigania, a także dopilnuje by sprawczyni_ca poniósł konsekwencje dyscyplinarne w ramach samej organizacji. Ty masz pełną kontrolę - nie zrobi niczego bez Twojej zgody.

Osoby Zaufania

Cyry Wilczyńska

Kontakt: [email protected]

Marek Krupski

Kontakt: [email protected]

Osoby Zaufania powołujemy do reprezentowania interesów osób poszkodowanych działaniami niepożądanymi ze strony członkiń_ów stowarzyszenia. Są niezależne od zarządu - wybierane przez ogół członkiń_ów, i to przed ogółem odpowiadają.

Do ich kompetencji należy:

a. rozpatrywanie zgłoszeń osób poszkodowanych, bądź osób zgłaszających zdarzenia w których poszkodowane zostały inne osoby;

b. zapewnianie osobom poszkodowanym interwencyjnego wsparcia psychologicznego i prawnego, finansowanego przez stowarzyszenie, na okres 14 dni od daty zgłoszenia;

c. wnioskowanie do Zarządu HK o długoterminowe wsparcie psychologiczne i prawne, w sytuacji gdy naruszenie dóbr osoby było znaczne, a zdarzenie było bezpośrednio związane z działalnością Homokomanda, bądź spowodowane przez członkinie_ów pełniące_ych funkcje w stowarzyszeniu lub eksponowane_ych medialnie przez stowarzyszenie;

d. zgłoszenie zgłoszonej sprawy, w których osoba została poszkodowana, organom ścigania - jeżeli Osoba Zaufania dopatrzy się podejrzenia popełnienia przestępstwa, a uprzednio - obowiązkowo - poinformowana o tym osoba poszkodowana nie sprzeciwi się dokonaniu zgłoszenia w jasny, klarowny i udowadnialny sposób;

e. dostęp do wszystkich dokumentów stowarzyszenia, które mogą pomóc w wyjaśnieniu zgłoszonej sprawy;

f. oskarżenie członkini_a zwyczajnej_go o naruszenie obowiązków członkowskich na szkodę innej osoby w ramach zgłoszonej sprawy;

g. zawieszenie oskarżonej przez nią osoby w prawach członkini_a;

h. informowanie osób poszkodowanych o statusie sprawy;

i. odwoływanie się od decyzji dyscyplinarnej wydanej wobec oskarżonej przez nią osoby na niekorzyść osoby oskarżonej.

Osoby Zaufania mają obowiązek respektować prywatność osób, których dotyczą rozpatrywane przez nie sprawy.

Postępowanie dyscyplinarne

Wobec członkini_ka oskarżonej_go o zachowanie sprzeczne z wartościami HK przez Osobę Zaufania - Zarząd HK przeprowadzi postępowanie dyscyplinarne. W jego wyniku, członkini_ek może zostać uniewinniona_y lub uznana_y za winną_ego i ukarana_y - upomnieniem, naganą, odwołaniem z funkcji, odebraniem praw członkowskich, lub wykluczeniem ze stowarzyszenia z zakazem powrotu.

Decyzja Zarządu podlega kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej.