Statut HK

Warszawa, 03.11.2022

Art. 1. Nazwa

1. Homokomando to stowarzyszenie sportowo-aktywistyczne, będące klubem sportowym.

2. Człon „homo” pochodzi od „homo sapiens”, symbolizuje prawa człowieka i godność człowieka, należne wszystkim ludziom.

3. Człon „komando” pochodzi od komandosów - wyćwiczonych osób, które reagują w sytuacjach kryzysowych, ratując ludzi.

4. Nazwa Homokomando jest prawnie chroniona.

5. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy HK.

Art. 2. Teren działania

1. Homokomando działa na terenie Europy.

2. Siedzibą Homokomando jest Warszawa.

Art. 3. Cele

1. Misję Homokomando wyraża hasło “Uprawiamy sport. Bronimy praw człowieka.”

2. Celem Homokomando jest działalność pożytku publicznego:

a. naukowa;

b. naukowo-techniczna;

c. oświatowa;

d. kulturalna;

e. w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w:

i. lekkoatletyce, w tym bieganiu

ii. sporcie przeszkodowym

iii. orientacji sportowej

iv. kolarstwie

v. sporcie pływackim, w tym pływaniu

vi. triathlonie

vii. kajakarstwie

f. w zakresie ochrony środowiska;

g. w zakresie dobroczynności;

h. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3. Działalność Homokomando jest prowadzona w następujących sferach zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz grup systemowo dyskryminowanych:

a. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

b. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

c. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

d. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

e. turystyki i krajoznawstwa;

f. ochrony i promocji zdrowia;

g. promocji i organizacji wolontariatu;

h. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

i. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

j. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

k. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

l. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

m. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

n. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

o. działalności na rzecz osób represjonowanych;

p. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

q. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

r. działalności charytatywnej;

s. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych punktach.

Art. 4. Sposoby realizacji celów

1. Homokomando realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie kampanii społecznych na rzecz praw człowieka, praworządności, sportu, kultury, ochrony zdrowia i/lub ochrony środowiska;

b. prezentowanie i rozpowszechnianie symboli i treści propagujących prawa człowieka, praworządność, sport, kulturę, ochronę zdrowia i/lub ochronę środowiska;

c. udział i prowadzenie akcji miejskich, happeningów, protestów, wydarzeń kulturowych i sportowych propagujących prawa człowieka, praworządność, sport, kulturę, ochronę zdrowia i/lub ochronę środowiska;

d. prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów w zakresie praw człowieka, praworządności, sportu, kultury, ochrony zdrowia i/lub ochrony środowiska;

e. udział i prowadzenie regularnych treningów, wydarzeń, zawodów sportowych;

f. zapewnianie wsparcia organizacyjnego, prawnego i psychologicznego osobom dotkniętym przemocą, motywowaną tożsamością płciową, orientacją seksualną lub działalnością na rzecz praw człowieka

g. zapewnianie wsparcia organizacyjnego i prawnego lokalnym liderkom_om działającym na rzecz praw człowieka, praworządności, sportu, kultury, ochrony zdrowia i/lub ochrony środowiska;

h. współpracę z innymi organizacjami działającymi w Europie oraz poza jej granicami.

Art. 5. Członkinie_owie

1. Homokomando ma członkinie_ów:

a. zwyczajne_ych (Homokomandoski_ów),

b. honorowe_ych (Honorowe_ych Homokomandoski_ów),

c. wspierające_ych (Przyjaciółki_ HK),

2. Homokomandoską_em może być osoba fizyczna zamieszkała w Europie, która wykazała się aktywnością w ramach działań prowadzonych przez Homokomando. Homokomandoski_ów przyjmuje do Homokomando przedstawicielka_ władz Homokomando po uprzednim otrzymaniu pisemnej deklaracji wstąpienia, odczytaniu Manifestu Homokomando, na podstawie słownej deklaracji wstąpienia, słowami “Mianuję Cię Homokomandoską_em”.

3. Honorową_ym Homokomandoską_em może być osoba fizyczna, która ma znaczące osiągnięcia w walce o prawa człowieka i/lub sportowe. Status Honorowej_go Homokomandoski_a przyznają władze Homokomando w drodze uchwały.

4. Przyjaciółką_elem Homokomando staje się osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do regularnego wspierania Homokomando w określony sposób. Pozostaje ona Przyjaciółką_elem HK tak długo, jak realizuje swoje zobowiązanie.

5. Homokomandoski_i i Honorowe_i Homokomandoski_i mają prawo do:

a. opaski Homokomanda;

b. noszenia symboli Homokomanda, w tym flagi Homokomanda;

c. brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Homokomando;

d. dostępu do członkowskich kanałów komunikacyjnych Homokomanda;

e. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji Ogółu HK i swojego oddziału Homokomanda;

f. wybierania władz Homokomanda;

g. zrzeczenia się członkostwa.

6. Homokomandoski_i mają także prawo do:

a. bycia wybieranymi do władz Homokomanda;

b. pełnienia funkcji pochodzących z wyboru;

c. bycia wysłuchanymi, obrony, i sprawiedliwej oceny swoich zachowań w przypadku oskarżenia o naruszenie obowiązków członkowskich.

7. Przyjaciółki_ele HK mają prawo do:

a. opaski Wspieram Homokomando;

b. noszenia symboli Przyjaciółek_ HK, w tym flagi Wspieram Homokomando;

c. brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Homokomando;

d. zaprzestania udzielania wsparcia i zrzeczenia się członkostwa.

8. Homokomandoski_i mają obowiązek:

a. przestrzegania postanowień Statutu Homokomando;

b. powstrzymywania się od działań sprzecznych z wartościami i celami Homokomando;

c. aktywnego udziału w realizacji celów Homokomando;

d. reprezentowania Homokomando w wydarzeniach sportowych w których uczestniczą - chyba, że zwolnią je_ich z tego władze Homokomando;

e. reprezentowania Homokomando w wydarzeniach aktywistycznych na rzecz praw człowieka, praworządności, sportu, kultury, ochrony zdrowia i/lub ochrony środowiska, w których uczestniczą, o ile charakter wydarzenia na to pozwala - chyba, że zwolnią je_ich z tego władze Homokomando;

f. regularnego opłacania składek członkowskich Homokomando;

g. udzielania znanych sobie informacji dotyczących zdarzeń związanych z Homokomandem władzom Homokomanda prowadzącym postępowanie dyscyplinarne wobec innej osoby.

9. Wysokość swoich miesięcznych składek członkowskich Homokomandoski_i określają sami i deklarują władzom Homokomando. Muszą wynosić co najmniej 1 zł.

10. Część praw członkowskich może zostać tymczasowo odebrana (zawieszona) Homokomandosce_owi:

a. na czas trwania postępowania dyscyplinarnego przeciw niej_mu - przez władze Homokomanda;

b. po decyzji dyscyplinarnej o ukaraniu, do momentu ostateczności bądź uchylenia decyzji - z mocy statutu.

Część praw członkowskich, a także samo członkostwo, może zostać stale odebrane Homokomandosce_owi:

c. z powodu naruszenia obowiązków członkowskich - przez władze Homokomanda w ostatecznej decyzji dyscyplinarnej.

11. Odebraniu podlegają prawa zawarte w art. 5. ust. 5. pkt a-e. i ust. 6. pkt b. W przypadku odebrania prawa art. 5. ust. 5. pkt a. - odebrane zostają także obowiązki zawarte w art. 5. ust. 8. pkt c-e. W przypadku gdy osoba podlega stałemu odebraniu prawa art. 5. ust. 6. pkt b. na pozostały okres co najmniej 3 miesięcy - osoba zostaje odwołana z funkcji pochodzących z wyboru - z mocy statutu.

12. Status Honorowej_go Homokomandoski_a może zostać odebrany z powodu podejmowanych przez daną osobę działań sprzecznych z wartościami i/lub celami Homokomando - przez władze Homokomando w drodze uchwały.

13. Status Przyjaciółki_ela HK może zostać odebrany z powodu podejmowanych przez daną osobę działań sprzecznych z wartościami i/lub celami Homokomando - przez władze Homokomando w drodze uchwały.

Art 5a. Postępowanie dyscyplinarne

1. Członkini_ek zwykła_y może zostać oskarżona_y o naruszenie obowiązków członkowskich przez kompetentny organ Homokomanda, w drodze zawiadomienia Zarządu HK lub Zarządu Oddziału.

2. Zawiadomiony organ rozpoczyna postępowanie dyscyplinarne, lub przekazuje zawiadomienie Zarządowi HK lub właściwemu Zarządowi Oddziału.

3. Postępowanie dyscyplinarne ma na celu wyjaśnienie zarzutów wobec członkini_a stowarzyszenia, i ukaranie jeśli zarzuty się potwierdzą.

4. Organ prowadzący postępowanie, niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania, informuje o nim osobę oskarżoną.

5. Organ przeprowadza postępowanie w ciągu 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, okres ten może zostać wydłużony do miesiąca.

6. Na czas trwania postępowania, kompetentny organ Homokomanda może zawiesić osobę oskarżoną w prawach członkini_a, w drodze zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie. Organ prowadzący postępowanie niezwłocznie informuje o zawieszeniu osobę oskarżoną.

7. W przypadku rezygnacji osoby oskarżonej z członkostwa podczas trwania postępowania dyscyplinarnego przeciw niej, organ prowadzący może umorzyć postępowanie, lub - w uzasadnionych przypadkach - kontynuować je.

8. W wyniku prowadzonego postępowania organ prowadzący postępowanie podejmuje decyzję dyscyplinarną, w której:

a. osoba może zostać oczyszczona z zarzutów;

b. osoba może zostać uznana za winną naruszenia obowiązków członkowskich, i - jeśli tak zdecyduje organ - ukarana:

i. upomnieniem;

ii. naganą;

iii. odwołaniem z funkcji pełnionej w stowarzyszeniu;

iv. pozbawieniem wszystkich lub wybranych praw członkowskich na okres do 2 lat;

v. wykluczeniem ze stowarzyszenia, z zakazem powrotu przez okres do 4 lat.

9. Okresy są liczone od momentu podjęcia decyzji. Decyzja o odwołaniu z funkcji skutkuje natychmiastowym zawieszeniem pełnienia tejże funkcji; decyzja o pozbawieniu praw skutkuje natychmiastowym zawieszeniem tychże praw; decyzja o wykluczeniu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem w prawach członkini_a. Zawieszenie trwa do momentu ostateczności lub uchylenia kary. W momencie ostateczności, kara zostaje wykonana.

10. Decyzję z uzasadnieniem niezwłocznie przekazuje się osobie oskarżonej, organowi oskarżającemu, oraz Komisji Rewizyjnej.

11. Osoba uznana za winną naruszenia ma prawo odwołać się - na swoją korzyść - od decyzji dyscyplinarnej do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji. Po upłynięciu tego okresu bez złożenia odwołania, decyzja w zakresie kary jest ostateczna.

12. Po wpłynięciu wniosku odwoławczego na korzyść osoby oskarżonej, Komisja Rewizyjna ma 14 dni na podjęcie postanowienia o:

a. oczyszczeniu z zarzutów i uchyleniu całej kary;

b. uchyleniu części lub całej kary;

c. pozostawieniu decyzji bez zmian.

13. Decyzja dyscyplinarna, po ewentualnych zmianach Komisji Rewizyjnej, w zakresie kary jest ostateczna.

14. Organ oskarżający, a także osoba poszkodowana bezpośrednio działaniami osoby oskarżonej, ma prawo odwołać się - na niekorzyść osoby oskarżonej - od decyzji dyscyplinarnej do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji.

15. Po wpłynięciu wniosku odwoławczego na niekorzyść osoby oskarżonej, Komisja Rewizyjna ma 14 dni na podjęcie postanowienia o:

a. przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd HK;

b. pozostawieniu decyzji bez zmian.

16. Ponowne rozpatrywanie sprawy nie może być powodem zawieszenia praw członkowskich. Od decyzji dyscyplinarnej podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy - odwołanie na niekorzyść osoby oskarżonej nie przysługuje.

Art. 6. Oddziały

1. Homokomando składa się z oddziałów (terenowych jednostek organizacyjnych).

2. Oddziały ustanawia się na obszarach pojedynczych funkcjonalnych obszarów miejskich bądź pojedynczych gmin nienależących do funkcjonalnych obszarów miejskich. Można także ustanowić oddział łączący osoby działające na terenach, na których nie ma ustanowionych oddziałów.

3. Oddziały składają się z Homokomandosek_ów.

4. Homokomandoska_ może należeć najwyżej do jednego oddziału.

5. Nowe oddziały powołują władze centralne Homokomando w drodze uchwały, wyznaczając przy tym skład tymczasowego Zarządu Oddziału i skład osobowy oddziału. Tymczasowy Zarząd Oddziału działa, aż do momentu przeprowadzenia wyborów Zarządu Oddziału, ale nie dłużej niż rok.

6. W przypadku braku aktywności oddziału, lub działania niezgodnego z wartościami i/lub celami Homokomando, oddział może zostać rozwiązany - przez władze centralne Homokomando w drodze uchwały.

Art. 7. Władze

1. Władzami Homokomando są:

a. Władze oddziałów:

i. Ogół Oddziału;

ii. Zarząd Oddziału;

b. Władze centralne:

i. Ogół HK;

ii. Zarząd HK;

iii. Komisja Rewizyjna;

iv. Osoby Zaufania.

Art. 8. Ogół Oddziału

1. Najwyższą władzą oddziału jest Ogół Oddziału.

2. Ogół Oddziału tworzą wszystkie_cy Homokomandoski_i należące do danego oddziału.

3. Do kompetencji Ogółu Oddziału należy:

a. wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału - zgodnie z art. 9. Statutu;

b. podejmowanie uchwał w kwestiach dotyczących oddziału, w których Statut nie określa właściwości innych władz Homokomando.

4. Uchwały Ogółu Oddziału zapadają w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów.

5. Przedstawić projekt pod głosowanie Ogółu Oddziału może Zarząd Oddziału lub grupa Homokomandosek_ów licząca co najmniej 5 osób albo co najmniej 20% wszystkich Homokomandosek_ów należących do danego oddziału.

6. Posiedzenie Ogółu Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, z powodu konieczności przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu Oddziału lub przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały. Zarząd Oddziału zawiadamia o nim Homokomandoski_ów należących do oddziału najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyć można wyłącznie fizycznie. Kworum nie jest wymagane.

Art. 9. Zarząd Oddziału

1. Zarząd Oddziału jest władzą wykonawczą oddziału.

2. Zarząd Oddziału liczy od 1 do 5 osób.

3. Zarząd Oddziału jest powoływany przez Ogół Oddziału na roczną kadencję, w drodze tajnego głosowania blokowego w ordynacji preferencyjnej Głosu Alternatywnego.

4. Zarząd Oddziału może zostać odwołany przez Ogół Oddziału w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny w drodze uchwały.

5. W przypadku gdy działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Homokomando - Zarząd HK ma prawo powołać komisaryczny Zarząd Oddziału, jednakże na okres nie dłuższy niż pół roku. Powołanie komisarycznego Zarządu Oddziału kończy natychmiastowo kadencję Zarządu Oddziału.

6. Uchwały Zarządu Oddziału są ważne, jeśli są poparte przez większość członków organu. Kworum w głosowaniach nie jest wymagane.

7. Do kompetencji członkiń_ów Zarządu Oddziału należy:

a. nadawanie statusu Homokomandoski_a;

b. zwalnianie z obowiązku reprezentowania Homokomando podczas wydarzeń sportowych;

c. zwalnianie z obowiązku reprezentowania Homokomando podczas wydarzeń aktywistycznych;

d. oskarżanie członkiń_ów oddziału o dostrzeżone naruszenie obowiązków członkowskich.

8. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a. prowadzenie obrad Ogółu Oddziału;

b. wykonywanie uchwał Ogółu Oddziału;

c. planowanie aktywności oddziału;

d. prowadzenie profili oddziału w mediach społecznościowych;

e. powoływanie nowych i odwoływanie dotychczasowych członkiń_ów Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji;

f. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i podejmowanie decyzji dyscyplinarnych przeciw członkiniom_om oddziału, które_rzy nie należą do władz centralnych Homokomanda - zgodnie z art. 5a. Statutu;

g. zawieszanie członkiń_ów oddziału w prawach członkini_a podczas prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciw nim - zgodnie z art. 5a. Statutu.

9. Członkinie_owie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

10. Członkinie_owie Zarządu Oddziału mają obowiązek:

a. respektować prywatność osób, których dotyczą rozpatrywane przez nie_ich postępowania dyscyplinarne.

Art. 10. Ogół HK

1. Najwyższą władzą Homokomando jest Ogół HK.

2. Ogół HK tworzą wszystkie_cy Homokomandoski_i.

3. Do kompetencji Ogółu HK należy:

a. wybór i odwoływanie Zarządu HK, Komisji Rewizyjnej i Osób Zaufania - zgodnie z art. 11., 12. i 12a. Statutu;

b. uchwalanie zmian w Statucie Homokomando - w drodze uchwały przyjętej większością ⅔ głosów;

c. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Homokomando - w drodze uchwały przyjętej większością ⅔ głosów;

d. decydowanie o dołączeniu i wystąpieniu do/z innych organizacji;

da. decydowanie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;

e. podejmowanie uchwał w kwestiach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Homokomando.

4. Uchwały Ogółu HK zapadają w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów - chyba że Statut dla danej decyzji wymaga wyższej większości.

5. Przedstawić projekt uchwały pod głosowanie Ogółu HK może Zarząd HK, Komisja Rewizyjna, grupa Zarządów Oddziałów reprezentująca co najmniej 2 oddziały albo co najmniej 20% wszystkich oddziałów i/lub grupa Homokomandosek_ów licząca co najmniej 50 osób albo co najmniej 20% wszystkich Homokomandosek_ów.

6. Posiedzenie Ogółu HK (walne zebranie członków) zwołuje Zarząd HK, z powodu konieczności przeprowadzenia wyborów nowego Zarządu HK lub przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały. Zarząd HK zawiadamia o nim Homokomandoski_ów najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyć można zdalnie. Kworum nie jest wymagane.

Art. 11. Zarząd HK

1. Zarząd HK jest władzą wykonawczą Homokomando.

2. Zarząd HK liczy od 3 do 5 osób.

3. Zarząd HK jest powoływany przez Ogół HK na 3-letnią kadencję w drodze tajnego głosowania blokowego w ordynacji preferencyjnej Głosu Alternatywnego.

4. Zarząd HK może zostać odwołany przez Ogół HK w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny, w drodze uchwały.

5. Do kompetencji członkiń_ów Zarządu HK należy:

a. nadawanie statusu Homokomandoski_a;

b. zwalnianie z obowiązku reprezentowania Homokomando podczas wydarzeń sportowych;

c. zwalnianie z obowiązku reprezentowania Homokomando podczas wydarzeń aktywistycznych;

d. oskarżanie członkiń_ów zwyczajnych o dostrzeżone naruszenie obowiązków członkowskich.

6. Do kompetencji Zarządu HK należy:

a. reprezentowanie Homokomando na zewnątrz;

b. prowadzenie rejestru członkiń_ów;

c. prowadzenie obrad Ogółu HK;

d. wykonywanie uchwał Ogółu HK;

e. wytyczanie kierunku i planu działań Homokomando;

f. prowadzenie profili Homokomando w mediach społecznościowych;

g. wsparcie oddziałów w działaniach przez nie prowadzonych;

h. nadawanie statusu Honorowej_go Homokomandoski_a - zgodnie z art. 5. Statutu;

i. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i podejmowanie decyzji dyscyplinarnych przeciw członkiniom_om zwyczajnym, w zakresie w jakim nie jest to wykonywane przez Zarządy Oddziałów - zgodnie z art. 5a. Statutu;

j. zawieszanie członkiń_ów zwyczajnych w prawach członkini_a podczas prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciw nim - zgodnie z art. 5a. Statutu;

k. odbieranie statusu Honorowej_go Homokomandoski_a - zgodnie z art. 5. Statutu;

l. odbieranie statusu Przyjaciółki_ela HK - zgodnie z art. 5. Statutu;

m. powoływanie nowych oddziałów Homokomando - zgodnie z art. 6. Statutu;

n. rozwiązywanie oddziałów - zgodnie z art. 6. Statutu;

o. powoływanie komisarycznych Zarządów Oddziałów - zgodnie z art. 9. Statutu;

p. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

q. przygotowywanie i podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego;

r. skracanie kadencji Zarządu HK - w drodze uchwały.

7. Ponadto, dla zapewnienia ciągłości pracy, Zarząd HK może:

a. powoływać nowe_ych członkinie_ów Zarządu HK.

8. Uchwały Zarządu HK są ważne, jeśli są poparte przez większość członków organu. Kworum w głosowaniach nie jest wymagane.

9. Członkinie_owie Zarządu HK mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Homokomando, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwoje członkiń_ów Zarządu HK działających łącznie.

11. Członkinie_owie Zarządu HK mają obowiązek:

a. respektować prywatność osób, których dotyczą rozpatrywane przez nie_ich postępowania dyscyplinarne.

Art. 12. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Homokomando.

2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby.

3. Członkinie_owie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkiniami_ami Zarządu HK, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. nie mogą być skazane_i prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Ogół HK na trzyletnią kadencję, w drodze tajnego głosowania w ordynacji preferencyjnej Pojedynczego Głosu Przechodniego z kwotami Droopa.

5. W przypadku gdy liczebność Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej wymaganej liczby, głosy z wyborów przelicza się ponownie - wykreślając przed tym osoby, które utraciły już członkostwo w Komisji Rewizyjnej - i do Komisji dołączają osoby wybrane przy tym przeliczeniu. W przypadku wyczerpania listy kandydatek_ów, Komisja Rewizyjna dokonuje kooptacji wybranej przez siebie osoby w drodze uchwały.

6. Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Ogół HK w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny w drodze uchwały.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Homokomando;

b. ocena pracy Zarządu HK;

c. opiniowanie sprawozdania finansowego przed głosowaniem zatwierdzenia przez Ogół HK;

d. oskarżanie członkiń_ów władz Homokomanda o dostrzeżone naruszenie obowiązków członkowskich - zgodnie z art. 5a Statutu;

e. rozpatrywanie odwołań od decyzji dyscyplinarnych - zgodnie z art. 5a Statutu.

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli są poparte przez większość członków organu. Kworum w głosowaniach nie jest wymagane.

10. Członkinie_owie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia, a jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

11. Członkinie_owie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek:

a. respektować prywatność osób, których dotyczą decyzje dyscyplinarne.

Art. 12a. Osoby Zaufania

1. Osoby Zaufania są osobami powołanymi do reprezentowania interesów osób poszkodowanych działaniami niepożądanymi ze strony członkiń_ów stowarzyszenia.

2. Ogół HK powołuje Osoby Zaufania w drodze uchwały na 2-letnią kadencję. Kadencja każdej Osoby biegnie niezależnie. Po upływie okresu kadencji, Osoba Zaufania może dokończyć otwarte sprawy, bądź przekazać je - innej Osobie lub Osobom Zaufania. O przekazaniu spraw informuje niezwłocznie organy prowadzące postępowania dyscyplinarne w tych sprawach.

3. Przez cały czas powołane powinny być co najmniej dwie Osoby Zaufania, różnych płci. Zarząd HK ma obowiązek zwoływać posiedzenia Ogółu HK w takich terminach, by ich powoływanie umożliwiać.

4. Osoby Zaufania mogą zostać odwołane przez Ogół HK w dowolnym momencie z powodu nieetycznego zachowania. W momencie odwołania, otwarte sprawy zostają przekazane innej Osobie lub Osobom Zaufania, wskazanym w uchwale odwoławczej.

5. Do kompetencji Osoby Zaufania należy:

a. rozpatrywanie zgłoszeń osób poszkodowanych, bądź osób zgłaszających zdarzenia w których poszkodowane zostały inne osoby;

b. zapewnianie osobom poszkodowanym interwencyjnego wsparcia psychologicznego i prawnego, finansowanego przez stowarzyszenie, na okres 14 dni od daty zgłoszenia;

c. wnioskowanie do Zarządu HK o długoterminowe wsparcie psychologiczne i prawne, w sytuacji gdy naruszenie dóbr osoby było znaczne, a zdarzenie było bezpośrednio związane z działalnością Homokomanda, bądź spowodowane przez członkinie_ów pełniące_ych funkcje w stowarzyszeniu lub eksponowane_ych medialnie przez stowarzyszenie;

d. zgłoszenie zgłoszonej sprawy, w których osoba została poszkodowana, organom ścigania - jeżeli Osoba Zaufania dopatrzy się podejrzenia popełnienia przestępstwa, a uprzednio - obowiązkowo - poinformowana o tym osoba poszkodowana nie sprzeciwi się dokonaniu zgłoszenia w jasny, klarowny i udowadnialny sposób;

e. dostęp do wszystkich dokumentów stowarzyszenia, które mogą pomóc w wyjaśnieniu zgłoszonej sprawy;

f. oskarżenie członkini_a zwyczajnej_go o naruszenie obowiązków członkowskich na szkodę innej osoby w ramach zgłoszonej sprawy - zgodnie z art. 5a. Statutu;

g. zawieszenie oskarżonej przez nią osoby w prawach członkini_a - zgodnie z art. 5a. Statutu;

h. informowanie osób poszkodowanych o statusie sprawy;

i. odwoływanie się od decyzji dyscyplinarnej wydanej wobec oskarżonej przez nią osoby na niekorzyść osoby oskarżonej - zgodnie z art. 5a. Statutu.

6. Jeżeli Osoba Zaufania jest w silnej relacji emocjonalnej z osobą oskarżoną, ma obowiązek niezwłocznie przekazać sprawę innej Osobie Zaufania, i wyłączyć się z jej procedowania.

7. Obowiązkowi zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, opisanemu w ust. 4. pkt. d., nie podlegają sprawy dot. uczuć religijnych ani aborcji.

8. Jednocześnie, w prawach członkini_a, przez Osoby Zaufania, zawieszona może być najwyżej jedna osoba członkowska Zarządu HK.

9. Osoby Zaufania mają obowiązek:

a. respektować prywatność osób, których dotyczą rozpatrywane przez nie sprawy.

Art. 13. Majątek

1. Źródłami majątku Homokomando są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje i subwencje,

d. dochody z działalności gospodarczej,

e. dochody wypracowane przez odrębne podmioty prawne, w których Stowarzyszenie jest udziałowcem lub w którym jest współudziałowcem.

1¹. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy wobec działalności statutowej Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego osoby członkowskie.

2. Zabronione są:

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Homokomando w stosunku do jakichkolwiek osób fizycznych;

b. przekazywanie majątku na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

c. wykorzystywanie majątku na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d. zakup towarów lub usług od innych podmiotów na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.